fbpx

I. Algemeen:

 • Rousseau Chocolade B.V., met hoofdvestiging te 6136 KR Sittard, Langs de Heij 11, met KvK nr. 14002870, hierna: Rousseau respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.rousseau.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties;
 • Rousseau stelt de veiligheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van haar (potentiele) klanten en relaties voorop;
 • Rousseau handelt ten aanzien van alle verkregen en te verkrijgen persoonsgegevens in volledige overeenstemming met de wet en overige toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving.

II. Algemeen (2)

Rousseau verwerkt persoonsgegevens c.q. kan deze verwerken:

 • als (potentiele) klanten, relaties, leveranciers gebruik willen maken van haar dienstverlening c.q. producten willen bestellen;
 • bij overige zakelijke relaties;
 • als personen gegevens hebben ingevuld of achtergelaten hebben op een van de vestigingen, of anderszins contact hebben gezocht via email, website of telefoon;
 • als personen deelnemen aan winacties via de website of social media kanalen
 • van bezoekers van haar website of social media;
 • in geval van sollicitatie.

1. Inleiding

Bij het verzamelen en verwerken van informatie over personen en bedrijven houdt Rousseau zich aan de wet. Rousseau respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring legt Rousseau wij uit welke persoonsgegevens Rousseau verwerkt en voor welke doeleinden. Rousseau raadt u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Rousseau is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot de privacy contactpersoon van Rousseau, emailadres: privacy@rousseau.nl.

Rousseau Chocolade BV
Langs de Heij 11
6136 KR Sittard
Telefoon: 046-4519282
E-mail: info@ rousseau.nl
IBAN: NL92 RABO 0305 1595 26
BIC: ABNANL2A BTW nr. NL8094.67.239.B01
KvK: Zuid Limburg 14002570

Persoonsgegevens

Rousseau verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij meestal uw naam, e-mailadres, – eventueel – betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag of bestelling verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van de stand van zaken.

Commerciële doeleinden

Teneinde u informatie te verschaffen over onze – bestaande en nieuwe – producten, aanbiedingen en promotieacties verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers en overige zakelijke contacten. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Rousseau doet dit op grond van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Sociale media

Rousseau is op sociale media te vinden, zoals op Facebook en LinkedIn. Rousseau kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Sollicitatieprocedure

Rousseau verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Rousseau verzamelt onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd.

Indien u daarvoor toestemming geeft kan Rousseau uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Rousseau Chocolade BV
Langs de Heij 11
6136 KR Sittard
Telefoon: 046-4519282
E-mail: info@ rousseau.nl
IBAN: NL92 RABO 0305 1595 26
BIC: ABNANL2A BTW nr. NL8094.67.239.B01
KvK: Zuid Limburg 14002570

Werknemers

Rousseau verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen.

2. Ontvangers

Rousseau deelt uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Rousseau behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en – indien van toepassing – leveren van uw bestelling.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kan Rousseau uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers, website-beheerder en beheerder van het IT-systeem.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een nationale (of internationale) wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Rousseau maakt in voorkomend geval afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Rousseau Chocolade BV
Langs de Heij 11
6136 KR Sittard
Telefoon: 046-4519282
E-mail: info@ rousseau.nl
IBAN: NL92 RABO 0305 1595 26
BIC: ABNANL2A BTW nr. NL8094.67.239.B01
KvK: Zuid Limburg 14002570

3. Bewaartermijn

Rousseau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zal Rousseau voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen uw gegevens daarvoor nog wel bewaard blijven.

4. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevensverwijdering, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken. In voorkomend geval dient u zicht te melden bij onze Privacy contactpersoon.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Rousseau Chocolade BV
Langs de Heij 11
6136 KR Sittard
Telefoon: 046-4519282
E-mail: info@ rousseau.nl
IBAN: NL92 RABO 0305 1595 26
BIC: ABNANL2A BTW nr. NL8094.67.239.B01
KvK: Zuid Limburg 14002570

Gegevensverwijdering

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Rousseau Chocolade BV
Langs de Heij 11
6136 KR Sittard
Telefoon: 046-4519282
E-mail: info@ rousseau.nl
IBAN: NL92 RABO 0305 1595 26
BIC: ABNANL2A BTW nr. NL8094.67.239.B01
KvK: Zuid Limburg 14002570

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met via ons privacy emailadres. Rousseau zal op uw verzoek, behoudens bijzondere onstandigheden, binnen 4 weken beslissen.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

5. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

6. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: privacy@rousseau.nl. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

© mei 2018

Chocolade ... maar eerst cookies!

Bewerk uw toestemmingsinstellingen of bekijk het privacybeleid.

Privacy policy | Sluiten
Ga naar alle instellingen