fbpx

Algemene Voorwaarden Webwinkel Rousseau Chocolade – V1.0 15 januari 2021

  1. ROUSSEAU CHOCOLADE BV, kantoorhoudende aan Langs de Heij 11, 6136 KR Sittard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg onder nummer 14002870 0008, hierna te noemen ROUSSEAU CHOCOLADE. ROUSSEAU CHOCOLADE biedt haar producten aan via een winkelapplicatie op het Internet, een zogenaamde Webwinkel.
  2. De afnemer is de afnemer c.q. klant van ROUSSEAU CHOCOLADE.

III. ROUSSEAU CHOCOLADE gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en de afnemer elkaar van dienst kunnen en willen zijn. ROUSSEAU CHOCOLADE doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Doch acht zij het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden Webwinkel op te stellen en te hanteren.

  1. Een overeenkomst komt tot stand door een bestelling in de Webwinkel, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.
  2. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten in de Webwinkel van ROUSSEAU CHOCOLADE. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ROUSSEAU CHOCOLADE. Op verzoek zenden wij u een digitaal exemplaar toe.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze  leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ROUSSEAU CHOCOLADE behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen

1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ROUSSEAU CHOCOLADE erkend.

1.4. ROUSSEAU CHOCOLADE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal ROUSSEAU CHOCOLADE bestellingen tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3. Aan de leveringsplicht van ROUSSEAU CHOCOLADE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ROUSSEAU CHOCOLADE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5. Voor de levering van de chocolade maakt ROUSSEAU CHOCOLADE gebruik van de diensten

van vervoerders  Kleine bestellingen worden aangeboden als busstuk. Dit houdt in dat het pakket niet traceerbaar is. Het verzenden gaat dan ook geheel op eigen risico. Niet aangekomen stukken zijn geen reden tot creditering.

2.6. Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt ROUSSEAU CHOCOLADE de bestelling 1 werkdag voor de opgegeven bezorgdatum. Te late levering van de bestelling is geen reden voor creditering van de bestelling en/of bezorgkosten.

2.7. ROUSSEAU CHOCOLADE is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bijvoorbeeld grote internationale concerns, ziekenhuizen, recepties, bedrijven en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger.

2.8. Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door de vervoerder. Let op dat bij grote concerns, etc. het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon.

2.9. ROUSSEAU CHOCOLADE is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door vervoerder of het pakket wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is maatgevend). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

Prijzen

3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2. Alle prijzen in de Webwinkel zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3. Alle prijzen in de Webwinkel zijn in EURO’s en inclusief 6% BTW.

3.4. Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt ROUSSEAU CHOCOLADE of de korting correct is toegepast en beslist ROUSSEAU CHOCOLADE derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt ROUSSEAU CHOCOLADE zich het recht de bestelling te annuleren.

Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit recht op retour geldt niet voor speciaal voor afnemer gemaakte chocolade producten, verpakking en personalisatie d.m.v. teksten en/of logo. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ROUSSEAU CHOCOLADE heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ROUSSEAU CHOCOLADE. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. De melding dient voorzien te worden van fotomateriaal. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de afnemer het product/de producten (toch) wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

4.3. ROUSSEAU CHOCOLADE behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van ROUSSEAU CHOCOLADE) is beschadigd.

4.4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ROUSSEAU CHOCOLADE schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal ROUSSEAU CHOCOLADE de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. ROUSSEAU CHOCOLADE behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

4.5. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 draagt ROUSSEAU CHOCOLADE  er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Uitvoering

ROUSSEAU CHOCOLADE voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Betaling

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Gegevensbeheer

7.1. Indien u een bestelling plaatst bij ROUSSEAU CHOCOLADE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. ROUSSEAU CHOCOLADE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

7.2. ROUSSEAU CHOCOLADE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3. ROUSSEAU CHOCOLADE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie

8.1. ROUSSEAU CHOCOLADE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

8.2. De garantietermijn van ROUSSEAU CHOCOLADE komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ROUSSEAU CHOCOLADE is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ROUSSEAU CHOCOLADE) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan ROUSSEAU CHOCOLADE schriftelijk te worden gemeld vorzien van fotomateriaal ter illustratie.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Ingebruikneming of gedeeltelijk consumeren na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4. Indien klachten van de afnemer door ROUSSEAU CHOCOLADE gegrond worden bevonden, zal ROUSSEAU CHOCOLADE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ROUSSEAU CHOCOLADE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van ROUSSEAU CHOCOLADE) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ROUSSEAU CHOCOLADE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ROUSSEAU CHOCOLADE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5. ROUSSEAU CHOCOLADE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ROUSSEAU CHOCOLADE in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ROUSSEAU CHOCOLADE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Aanbiedingen

9.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ROUSSEAU CHOCOLADE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3. Mondelinge toezeggingen verbinden ROUSSEAU CHOCOLADE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4. Aanbiedingen van ROUSSEAU CHOCOLADE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.5. ROUSSEAU CHOCOLADE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

10.1. Een overeenkomst tussen ROUSSEAU CHOCOLADE en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door ROUSSEAU CHOCOLADE op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2. ROUSSEAU CHOCOLADE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificities

Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en verpakkingen van ROUSSEAU CHOCOLADE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

12.1. ROUSSEAU CHOCOLADE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ROUSSEAU CHOCOLADE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3. ROUSSEAU CHOCOLADE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ROUSSEAU CHOCOLADE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4. Indien ROUSSEAU CHOCOLADE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

ROUSSEAU CHOCOLADE is niet aansprakelijk voor ziekte of dood van huisdieren bij postorders waarbij het huisdier bij de verpakte chocolade kan komen en dit op eet.

Eigendomsvoorbehoud

14.1. Eigendom van alle door ROUSSEAU CHOCOLADE aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ROUSSEAU CHOCOLADE zolang de afnemer de vorderingen van ROUSSEAU CHOCOLADE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verplichtingen uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ROUSSEAU CHOCOLADE wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2. De door ROUSSEAU CHOCOLADE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ROUSSEAU CHOCOLADE of een door ROUSSEAU CHOCOLADE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ROUSSEAU CHOCOLADE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ROUSSEAU CHOCOLADE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ROUSSEAU CHOCOLADE.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

15.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ROUSSEAU CHOCOLADE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij ROUSSEAU CHOCOLADE er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.